B2K Biuro Konsultingowe; ul. Naborowska 24b/3; 56-120 Brzeg Dolny | Home  
    Biuro Konsultingowe B2K    
    belka    
  
 

Systemy Zarządzania - jaką metodą pracujemy?

Systemy zarządzania

Zapraszamy do współpracy organizacje planujące wdrożenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy i środowiskiem, a także organizacje posiadające wdrożony system zarządzania.
Oferujemy pomoc we wdrożeniu, nadzorowaniu, integracji oraz projektach rozwojowych dla systemów zarządzania:

  • jakością zgodnych wg. normy ISO 9001
  • jakością w przemyśle samochodowym wg ISO /TS 16949,
  • środowiskiem ISO 14001:2004, EMAS
  • bezpieczeństwem pracy wg. OHSAS 18001:2007 /PN-N 18001
  • bezpieczeństwem informacji wg. ISO 27001

Poniżej kilka niezbędnych informacji o naszym podejściu do poszczególnych rodzajów projektów dotyczących systemów zarządzania:

Projekty Wdrożeniowe - mają na celu zaimplementowanie wymagań wybranego przez Klienta systemu zarządzania do potrzeb organizacji na jej aktualnym stopniu rozwoju. Zwykle kończy się audytem certyfikującym wykonanym przez uznaną jednostkę certyfikującą.
Projekty Wdrożeniowe z zasady rozpoczyna przegląd wstępny, którego celem jest ustalenie warunków początkowych w zakresie poziomu spełnienia wymagań wdrażanej normy. Przegląd jest udokumentowany raportem, który stanowić będzie specyficzną dla danej organizacji informację o koniecznych do przygotowania elementach wdrażanego systemu zarządzania.

Dla wdrażanych systemów zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy - przegląd wstępny stanowi także informację o stanie spełnienia podstawowych wymagań prawnych w danych obszarach.

Następnie w trakcie spotkań konsultacyjnych dyskutowane są poszczególne elementy wdrażanego systemu w zakresie wymaganych działań w różnych obszarach funkcjonowania organizacji -  w tym także niezbędne dokumenty i zapisy.
Nie oferujemy jednego możliwego rozwiązania, tworzymy je określając na bieżąco potrzeby i oczekiwania Klienta. Spotkania konsultacyjne każdorazowo kończą się raportami cząstkowymi dokumentującymi pracę oraz stanowiącymi zadania na kolejne spotkanie.

Zaangażowanie konsultantów B2K we wdrożenie systemu zależy od potrzeb Klienta - staramy się zawsze elastycznie dobierać rozwiązania w celu optymalizacji procesu wdrażania.

W trakcie projektów szkolimy grupę wdrożeniową złożoną z pracowników organizacji Klienta, prowadzimy szkolenia audytorów wewnętrznych. Oferujemy także pakiet szkoleń dla pracowników organizacji podnoszących ich kwalifikacje oraz świadomość w zakresie wdrażanego systemu.
Klient zawsze ma możliwość elastycznego komponowania pakietu szkoleń dla pracowników, która są niezbędne do uzyskania założonych przez niego efektów.
Dokładniejsze informacje dotyczące szkoleń znajdziecie Państwo tutaj.

Nadzorowanie systemów - ma na celu okresową weryfikację funkcjonowania systemów zarządzania w stosunku do wymagań wdrożonego standardu.
Prace tego typu oparte są na cyklu audytów wewnętrznych całej organizacji lub wybranych przez Klienta procesów/obszarów w organizacji, mających na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu oraz wskazanie kierunków jego samodoskonalenia.

W systemach zarządzania środowiskiem oferujemy wykonywanie okresowych ocen zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie ochrony środowiska oraz celowane audyty tematyczne związane z obszarami funkcjonowania organizacji Klienta (np. audyty u Klientów, gospodarowania odpadami, gotowości na sytuacje awaryjne w ochronie środowiska).

W systemach zarządzania bezpieczeństwem pracy oferujemy wykonywanie okresowych ocen zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie bhp oraz celowane audyty tematyczne (np. audyty bezpieczeństwa podwykonawców, gospodarowania substancjami chemicznymi, audyty nowych projektów) bardzo dobrze przyjmowane są przez Klientów także patrole bezpieczeństwa realizowane przez specjalistów B2K.

Integracja systemów zarządzania - są to projekty mające na celu wdrożenie systemu zarządzania w organizacji posiadającej już jeden działający system zarządzania.
W praktyce istnieje duże podobieństwo do projektów wdrożeniowych, jednakże projekty integracyjne, z racji swojej specyfiki, nakierowane są na wyodrębnienie i ewentualne korekty wspólnych obszarów oraz implementację wymagań specyficznych dla wdrażanego systemu.

Najczęstszymi przypadkami jest wdrażanie systemu zarządzania środowiskiem w organizacji posiadającej wdrożony system zarządzania jakością i wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji posiadającej wdrożony system zarządzania jakością i środowiskiem.
Projekty integracyjne z zasady są projektami interdyscyplinarnymi i dla pełnego sukcesu wymagają współdziałania i zaangażowania pomiędzy różnymi obszarami w organizacji Klienta. Zasady współpracy z Klientem są identyczne jak w przypadku projektów wdrożeniowych.

Rozwój systemów zarządzania- projekty tego typu skierowane są do organizacji z wdrożonymi systemami zarządzania i mają na celu wskazanie nowych kierunków rozwoju w obszarach objętych systemami zarządzania.
Projekty rozwojowe definiowane są przez potrzeby organizacji Klienta i mogą być nakierowane na wdrożenie nowych sposobów monitorowania funkcjonowania (nadzoru) elementów systemów zarządzania lub poprawę ich efektywności (poprawę wskaźników jakościowych, zmniejszenie oddziaływania na środowisko, poprawę poziomu bezpieczeństwa).
Z reguły projekty rozwojowe oprócz redefiniowania celów i wskaźników efektywności oparte są o podnoszenie świadomości załogi i osób kierujących organizacją w cyklach szkoleń tematycznych.

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania, nadzorowania i rozwoju
systemów zarządzania Państwa organizacji.

 

Zarządzanie Jakością

System zarządzania jakością oparty o wymagania normy ISO 9001:2008 pierwotnie zaprojektowany został do implementacji w sektorze przemysłowym. Jednakże pozytywny oddźwięk ze strony rynku spowodował, iż systemy zarządzania jakością oparte o normy ISO 9001 stosowane są z powodzeniem w sektorach: usługowym, SOHO oraz instytucjach publicznych.
Obecnie systemy zarządzania wdrożone w oparciu o normy serii ISO 9000 są najpopularniejszymi skodyfikowanymi systemami na rynku.
Naszym Klientom oferujemy pomoc we wdrożeniu, utrzymaniu oraz rozwoju istniejących systemów zarządzania jakością opartych o normy serii ISO 9001 oraz ISO/TS 16949.

 

Zarządzanie środowiskiem

System zarządzania środowiskowego oparty o wymagania normy ISO 14001:2004 jest idealnym narzędziem dla organizacji pragnących budować swoją markę w oparciu o wartości proekologiczne. W swoim założeniu systemy zarządzania środowiskiem kładą nacisk na poznanie wszystkich oddziaływań na środowisko, wyodrębnienie najważniejszych i realizowanie działań zmierzających do stałego ich zmniejszania zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia. Ponadto w podstawowe założeniach systemu zarządzania środowiskiem opartego o normę ISO 14001 jest zachowanie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi odnoszącymi się do organizacji.
Nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie w zakresie wdrażania systemów zarządzania środowiskiem oraz ich rozwoju i doskonaleniu na każdym etapie funkcjonowania.

Służymy wieloma latami doświadczeń oraz fachową wiedzą naszych konsultantów i współpracowników. Wierzymy iż dbałość o środowisko nie musi być przykrym obowiązkiem - może stać się naszą wspólną pasją.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodnego z normami OHSAS 18001:2008/PN-N 18001 w obecnych czasach powinno być postrzegane jako element podnoszenia konkurencyjności na rynku poprzez unikanie strat spowodowanych wypadkami.
System zarządzania bezpieczeństwem pracy w swojej budowie w znacznym stopniu opiera się na wiedzy organizacji o oddziaływaniach na zdrowie zatrudnionych pracowników. Wdrażając go pomagamy zidentyfikować zagrożenia, ocenić ryzyko zawodowe i wyciągnąć właściwe wnioski dotyczące stosowanych środków kontroli narażenia, a także zarządzać ryzykami charakterystycznymi dla danej organizacji.

Podobnie jak systemy zarządzania środowiskiem organizacja posiadająca system zarządzania bezpieczeństwem pracy zobowiązuje się do spełniania wymagań prawnych w tym zakresie.
Nasi Klienci mogą liczyć na wiedzę fachową i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa pracy, oraz wsparcie we wszystkich aspektach związanych z wdrożeniem i nadzorowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy.

 

Inne systemy zarządzania

Oprócz wymienionych powyżej zakresów objętych systemami zarządzania, skodyfikowane zostały zasady służące do budowy systemów zarządzania w innych obszarach funkcjonowania organizacji:

  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
  • zarządzanie bezpieczeństwem podwykonawców,
  • zarządzanie ciągłością funkcjonowania.

Jesteśmy otwarci do współpracy we wszystkich obszarach funkcjonowania nowoczesnej organizacji - zapraszamy do kontaktu w celu sprecyzowania potrzeb i określenia możliwości współpracy.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

systemy zarządzania

Zapraszamy do współpracy organizacje planujące wdrożenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy
i środowiskiem, a także organizacje posiadające wdrożony system zarządzania.

SZKOLENIA DLA FIRM

szkolenia dla firm

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i systemów zarządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA

ochrona środowiska


Dla firm nieposiadających własnych działów ochrony środowiska wspomożemy bieżące funkcjonowanie w zakresie spełniania coraz bardziej rygorystycznych wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

bezpieczeństwo pracy


Dla firm nie posiadających własnych specjalistów bhp wspomożemy bieżące funkcjonowanie w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy.

  
      
  
 b2k
   
 
© Copyright by B2K 2008-2014 All right reserved.www.b2k.com.pl, biuro@b2k.com.plWeb Design by ARACHNEA.biz Admin