B2K Biuro Konsultingowe; ul. Naborowska 24b/3; 56-120 Brzeg Dolny | Home  
    Biuro Konsultingowe B2K    
    belka    
  

SzkoleniaW wymienionych obszarach tematycznych znajdziecie Państwo tematy przykładowych szkoleń. Oferta może być dowolnie modyfikowana w zależności od aktualnych potrzeb Klienta.

Zapraszamy do kontaktu organizacje i osoby zainteresowane szkoleniami w celu doprecyzowania szczegółów oferty.

 

 

 

 

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Oprócz szkoleń związanych z systemami zarządzania środowiskiem oferujemy także szkolenia wyłącznie związane z tematyką spełnienia wymagań prawnych w ochronie środowiska.
Poniżej zamieszczone zostały tematy i zakresy przykładowych szkoleń. Oferta może być dowolnie modyfikowana w zakresie zawartości merytorycznej w zależności od aktualnych potrzeb Klienta.

Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska dla przedsiębiorstw

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów ds. ochrony środowiska oraz osób zajmujących się ochroną środowiska.

W programie:
 • rodzaje pozwoleń w zakresie ochrony środowiska,
 • dokumentacja w zakresie ochrony środowiska w firmie,
 • opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • omówienie głównych wymagań w zakresie:
  • emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  • gospodarki wodno-ściekowej,
  • gospodarki odpadami,
  • obowiązków odzysku/recyklingu opakowań i produktów,
  • emisji hałasu i promieniowania elektromagnetycznego
  • substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu może być przeprowadzone jako szkolenie otwarte.

Grupa docelowa uczestników:
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • osoby zajmujące się ochroną środowiska
Czas:

1 dzień


Gospodarka odpadami - wymagania dla przedsiębiorstw

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów ds. ochrony środowiska oraz osób zajmujących się ochroną środowiska.

W programie:
 • rodzaje pozwoleń w gospodarce odpadami,
 • zasady prowadzenia ewidencji odpadów w firmie,
 • opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w gospodarce odpadami,
 • wymagania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (dokumentacja, opłaty produktowe),
 • ćwiczenia w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i naliczania opłat
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu wraz z ćwiczeniami może być przeprowadzone jako szkolenie otwarte.

Grupa docelowa uczestników:
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • osoby zajmujące się ochroną środowiska
Czas:

1 dzień


Naliczanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów ds. ochrony środowiska oraz osób zajmujących się ochroną środowiska.

W programie:
 • rodzaje opłat związanych z ochroną środowiska,
 • zasady naliczania opłat i prowadzenia ewidencji,
 • opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska związane z:
  • emisją zanieczyszczeń do powietrza,
  • składowaniem odpadów,
  • poborem wód,
  • zrzutem ścieków,
  • wprowadzaniem na rynek odpadów opakowaniowych,
  • wprowadzaniem substancji kontrolowanych
 • ćwiczenia w zakresie naliczania opłat
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu wraz z ćwiczeniami może być przeprowadzone jako szkolenie otwarte.

Grupa docelowa uczestników:
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • osoby zajmujące się ochroną środowiska
Czas:

1 dzień

 

Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001:2005

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2005

Szkolenie przeznaczone dla zakładów wdrażających SZŚ wg ISO 14001

W programie:
 • zapoznanie się z wymaganiami poszczególnych elementów systemu
 • omówienie wymagań normy ISO 14001 i poszczególnych etapów wdrażania
 • omówienie zasad tworzenia niezbędnej dokumentacji systemowej
 • zasady prowadzenia monitorowania efektów środowiskowych działalności organizacji
 • praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania elementów SZŚ
 • zarys wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska

Forma szkolenia:

Szkolenie może być przeprowadzone w formie wykładu jako szkolenie otwarte lub dedykowane

Grupa docelowa uczestników:
 • zespoły wdrożeniowe,
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • pełnomocnicy zarządu i pracownicy odpowiedzialni za systemy zarządzania w organizacjach
Sugerowany czas szkolenia:

1 dzień - jako szkolenie otwarte
2 dni - jako szkolenie dedykowane (rozbudowane o część ćwiczeniową)


Wymagania systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2004 dla pracowników

Szkolenie przeznaczone dla pracowników zakładów posiadających wdrożony SZŚ wg ISO 14001 podnoszące świadomość w zakresie ochrony środowiska i wiedzy o SZŚ.

W programie:
 • zasady zarządzania ochroną środowiska w zakładzie,
 • przypomnienie wymagań normy ISO 14001,
 • omówienie dokumentów systemowych (polityka, aspekty środowiskowe, cele i zadania),
 • skrót wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu może być przeprowadzone jako szkolenie dedykowane.

Grupa docelowa uczestników:
 • pracownicy,
 • kierownictwo średniego szczebla
Sugerowany czas szkolenia:

3-4 godz. (Możliwe jest przeprowadzenie dwóch sesji po 4 godz. w ciągu dnia szkoleniowego)


Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego

Szkolenie przeznaczone dla zakładów wdrażających oraz posiadających wdrożony SZŚ wg ISO 14001.

W programie:
 • omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 14001,
 • zasady funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem,
 • skrót wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska,
 • zasady prowadzenie auditów i wymogi odnośnie audytorów,
 • praktyczne wskazówki dotyczące planowania i realizacji auditów,
 • ćwiczenia z prowadzenia auditów oraz dokumentowania wyników auditu
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu i warsztatów może być przeprowadzone jako szkolenie otwarte lub dedykowane.

Grupa docelowa uczestników:

Kandydaci na audytorów wewnętrznych SZŚ

Sugerowany czas szkolenia:

2 dni - szkolenie otwarte,
3 dni - w przypadku szkoleń dedykowanych (część warsztatowa na dokumentach systemowych stosowanych w zakładzie klienta)


Zarządzanie środowiskiem w firmie wg nomy ISO 14001 - szkolenie dla kadry kierowniczej.

Szkolenie przeznaczone dla zakładów wdrażających oraz posiadających wdrożony SZŚ wg ISO 14001.

W programie:
 • omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 14001,
 • korzyści i koszty związane z wdrożeniem SZŚ wg ISO 14001,
 • zasady funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem,
 • skrót wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska,
 • zasady dotyczące planowania i funkcjonowania SZŚ.
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu może być przeprowadzone jako szkolenie dedykowane.

Grupa docelowa uczestników:
 • kierownictwo operacyjne
 • kierownictwo wyższego szczebla
Sugerowany czas szkolenia:

Od 0,5 do 1 dnia (W przypadku 0,5 dnia możliwe jest przeprowadzenie dwóch sesji po 4 godz. w ciągu dnia szkoleniowego)

 

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy

W zakresie szkoleń dotyczących bezpieczeństwa pracy oferujemy wykonywanie szkolenia wymaganych przez przepisy prawa (w zakresach zgodnych z wymaganiami prawnymi):

 • szkolenia wstępne z zakresu bhp,
 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
 • szkolenia okresowe dla osób kierujących pracownikami.

Ponadto oferujemy inne szkolenia związane z tematyką bhp:

Samoocena stanu bezpieczeństwa pracy - system przeglądów bezpieczeństwa jako skuteczne narzędzie zapobiegania stratom

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, specjalistów i menadżerów bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem, kadry zarządzającej

W programie:
 • Cele przeglądów
 • Przeglądy nieformalne
 • Przeglądy planowane
 • Fazy przeglądu
 • Klasyfikacja zagrożeń
 • Tworzenie list kontrolnych (ćwiczenie)
 • Elementy krytyczne
 • Przeglądy w "terenie" - zasady przeprowadzania przeglądów
 • Przygotowywanie raportów- wskazówki
 • Działania po przeglądach
 • Zalety przeglądów
 • Rodzaje przeglądów
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu z ćwiczeniami.

Grupa docelowa uczestników:
 • kierownictwo organizacji
 • kierownictwo działów bhp i specjaliści bhp,
Sugerowany czas szkolenia:

2 dni


Ocena ryzyka zawodowego oraz identyfikacja zagrożeń - metody i programy wykonywania ocen

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, specjalistów i menadżerów bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem, kadry zarządzającej

W programie:
 • Identyfikacja zagrożeń
 • Ćwiczenie tematyczne - identyfikacja zagrożeń
 • Wymagania prawne w zakresie oceny ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Metody szacowania i oceny ryzyka
 • Ćwiczenie tematyczne - przykładowe analiza ryzyka
 • Działania korekcyjne i korygujące
 • Poziomy ryzyka 
 • Przyczyny i kontrola strat
 • Dokumentowanie oceny ryzyka formularze, narzędzia komputerowe
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu z ćwiczeniami.

Grupa docelowa uczestników:
 • kierownictwo organizacji
 • kierownictwo działów bhp i specjaliści bhp
Sugerowany czas szkolenia:

1 dzień lub 2 dni rozbudowane o część ćwiczeniową


Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na substancje chemiczne

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów i menadżerów bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem, kadry zarządzającej

W programie:
 • Zagrożenia związane z substancjami chemicznymi
 • Przepisy prawne związane z użytkowaniem substancji chemicznych w firmie
 • Wymagania prawne w zakresie oceny ryzyka
 • Metoda ocena ryzyka związanego z narażeniem na substancje chemiczne
 • Metody szacowania ryzyka związanego z narażeniem na substancje chemiczne
 • Ćwiczenie tematyczne - przykładowe analiza ryzyka
 • Informowanie pracowników o zagrożeniach związanych z substancjami chemicznymi
 • Trudności związane z oszacowaniem poziomu ryzyka
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu z ćwiczeniami.

Grupa docelowa uczestników:
 • kierownictwo organizacji
 • kierownictwo działów bhp i specjaliści bhp
Sugerowany czas szkolenia:

1 dzień


Badanie i analiza przyczyn zdarzeń wypadkowych - system skutecznej prewencji

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, specjalistów i menadżerów bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem, kadry zarządzającej, zespołów zajmujących się zdarzeniami wypadkowymi

W programie:
 • Wprowadzenie, definicje, cele
 • Techniki gromadzenia dowodów
 • System rejestracji i badania zdarzeń wypadkowych
 • Struktura i kultura bezpieczeństwa pracy
 • Promocja systemu rejestracji zdarzeń wypadkowych
 • Przyczyny i skutki strat
 • Klasyfikacja zdarzeń wypadkowych
 • Działania korekcyjne/ korygujące/ zapobiegawcze
 • Badanie przyczyn zdarzeń wypadkowych- metodologia SCAT
 • Przyczyny bezpośrednie i pośrednie
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu z ćwiczeniami może być przeprowadzone jako szkolenie dedykowane.

Grupa docelowa uczestników:
 • kierownictwo operacyjne
 • kierownictwo działów bhp i  specjaliści bhp,
 • członkowie zespołów powypadkowych
Sugerowany czas szkolenia:

1 dzień


Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem pracy w biznesie

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, specjalistów i menadżerów bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem, kadry zarządzającej

W programie:
 • Zarządzanie ryzykiem przy pomocy efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • Przyczyny i kontrola strat
 • Mierzenie i monitorowanie bezpieczeństwa
 • System planowanych przeglądów bezpieczeństwa
 • Przygotowanie, implementacja i stosowanie zasad bezpieczeństwa
 • Planowanie i przygotowanie do sytuacji kryzysowych(awaryjnych)
 • Promocja bezpieczeństwa pracy
 • Identyfikacja i analiza elementów krytycznych
 • Zarządzanie ochroną zdrowia i higiena pracy
 • Zarządzanie środkami ochrony indywidualnej
 • Badanie zdarzeń wypadkowych
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu z ćwiczeniami może być przeprowadzone jako szkolenie dedykowane.

Grupa docelowa uczestników:
 • pracodawcy (osoby zarządzające organizacjami)
 • kierownictwo operacyjne
 • kierownictwo działów bhp i  specjaliści bhp,
 • pełnomocnicy systemów zarządzania
Sugerowany czas szkolenia:

3 dni

 

Szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy wg OHSAS 18001:2007

Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy wg normy OHSAS 18001:2007

Szkolenie przeznaczone dla zakładów wdrażających SZBHP wg OHSAS 18001:2007

W programie:
 • zapoznanie się z wymaganiami poszczególnych elementów systemu
 • omówienie wymagań normy OHSAS 18001 i poszczególnych etapów wdrażania
 • omówienie zasad tworzenia niezbędnej dokumentacji systemowej
 • zasady prowadzenia monitorowania w SZBHP
 • praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania elementów SZBHP
 • zarys wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy
Forma szkolenia:

Szkolenie może być przeprowadzone w formie wykładu jako szkolenie otwarte lub dedykowane

Grupa docelowa uczestników:
 • zespoły wdrożeniowe,
 • pracownicy służby bhp,
 • pełnomocnicy zarządu i pracownicy odpowiedzialni za systemy zarządzania w organizacjach
Sugerowany czas szkolenia:

1 dzień - jako szkolenie otwarte
2 dni - jako szkolenie dedykowane (rozbudowane o część ćwiczeniową)


Wymagania systemu zarządzania środowiskowego wg normy OHSAS 18001:2007

Szkolenie przeznaczone dla pracowników zakładów posiadających wdrożony SZBHP wg PN-N/OHSAS 18001 podnoszące świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy i wiedzy o SZBHP.

W programie:
 • zasady zarządzania ochroną środowiska w zakładzie,
 • przypomnienie wymagań normy PN-N/OHSAS 18001,
 • omówienie dokumentów systemowych (polityka, ocena ryzyka zawodowego, cele i zadania),
 • skrót wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu może być przeprowadzone jako szkolenie dedykowane.

Grupa docelowa uczestników:
 • pracownicy,
 • kierownictwo średniego szczebla
Sugerowany czas szkolenia:

3-4 godz. (Możliwe jest przeprowadzenie dwóch sesji po 4 godz. w ciągu dnia szkoleniowego)


Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy

Szkolenie przeznaczone dla zakładów wdrażających oraz posiadających wdrożony SZBHP wg PN-N/OHSAS 18001.

W programie:
 • omówienie poszczególnych wymagań normy PN-N/OHSAS 18001,
 • zasady funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy,
 • skrót wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy,
 • zasady prowadzenie auditów i wymogi odnośnie audytorów,
 • praktyczne wskazówki dotyczące planowania i realizacji auditów,
 • ćwiczenia z prowadzenia auditów oraz dokumentowania wyników auditu.
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu i warsztatów może być przeprowadzone jako szkolenie otwarte lub dedykowane.

Grupa docelowa uczestników:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych SZBHP

Sugerowany czas szkolenia:

2 dni - szkolenie otwarte
3 dni - w przypadku szkoleń dedykowanych (część warsztatowa na dokumentach systemowych stosowanych w zakładzie klienta)


Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w firmie wg nomy OHSAS 18001 - szkolenie dla kadry kierowniczej.

Szkolenie przeznaczone dla zakładów wdrażających oraz posiadających wdrożony SZBHP wg PN-N/OHSAS 18001.

W programie:
 • omówienie poszczególnych wymagań normy PN-N/OHSAS 18001,
 • korzyści i koszty związane z wdrożeniem SZŚ wg PN-N/OHSAS 18001,
 • zasady funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy,
 • skrót wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy,
 • zasady dotyczące planowania i funkcjonowania SZBHP.
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu może być przeprowadzone jako szkolenie dedykowane.

Grupa docelowa uczestników:
 • kierownictwo operacyjne
 • kierownictwo wyższego szczebla
Czas:

Od 0,5 do 1 dnia (w przypadku 0,5 dnia możliwe jest przeprowadzenie dwóch sesji po 4 godz. w ciągu dnia szkoleniowego)

 

Szkolenia z zakresu zarządzania jakością wg ISO 9001

Wdrażanie systemu zarządzania jakością wg normy OHSAS 9001.

Szkolenie przeznaczone dla zakładów wdrażających SZJ wg ISO 9001.

W programie:
 • zapoznanie się z wymaganiami poszczególnych elementów systemu
 • omówienie wymagań normy ISO 9001 i poszczególnych etapów wdrażania
 • omówienie zasad tworzenia niezbędnej dokumentacji systemowej
 • praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania elementów SZJ
Forma szkolenia:

Szkolenie może być przeprowadzone w formie wykładu jako szkolenie otwarte lub dedykowane.

Grupa docelowa uczestników:
 • zespoły wdrożeniowe,
 • pracownicy działów jakości,
 • pełnomocnicy zarządu i pracownicy odpowiedzialni za systemy zarządzania w organizacjach
Sugerowany czas szkolenia:

1 dzień - jako szkolenie otwarte
2 dni - jako szkolenie dedykowane (rozbudowane o część ćwiczeniową)


Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością

Szkolenie przeznaczone dla zakładów wdrażających oraz posiadających wdrożony SZJ wg ISO 9001.

W programie:
 • omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 9001,
 • zasady funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • zasady prowadzenie audytów i wymogi odnośnie audytorów
 • praktyczne wskazówki dotyczące planowania i realizacji audytów 
 • ćwiczenia z prowadzenia audytów oraz dokumentowania wyników audytu
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu i warsztatów może być przeprowadzone jako szkolenie otwarte lub dedykowane.

Grupa docelowa uczestników:
 • kandydaci na audytorów wewnętrznych SZBHP

Sugerowany czas szkolenia:

2 dni - szkolenie otwarte
3 dni - w przypadku szkoleń dedykowanych (część warsztatowa na dokumentach systemowych stosowanych w zakładzie Klienta)

 

Inne szkolenia z zakresu systemów zarządzania

Integracja systemów zarządzania środowiskiem/bezpieczeństwem pracy z systemami zarządzania jakością.

Szkolenie przeznaczone dla zakładów wdrażających oraz posiadających wdrożony SZBHP wg PN-N/OHSAS 18001.

W programie:
 • omówienie wymagań norm ISO14001/ OHSAS 18001,
 • korzyści związane z integracją systemów zarządzania,
 • zasoby niezbędne do integrowanie systemów zarządzania,
 • wskazówki dotyczące integrowania dokumentacji i procesów.
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu może być przeprowadzone jako szkolenie otwarte.

Grupa docelowa uczestników:
 • pełnomocnicy systemów zarządzania i pracownicy odpowiedzialni za systemy zarządzania w organizacjach
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • pracownicy służb bhp
Sugerowany czas szkolenia:

1 dzień


Identyfikacja i nadzór nad wymaganiami prawnymi w systemach zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi.

Szkolenie przeznaczone dla zakładów wdrażających i posiadających wdrożone systemy zarządzania wg ISO 14001 lub OHSAS 18001.

W programie:
 • omówienie zapisów norm dotyczących identyfikacji wymagań prawnych,
 • wymagania prawne i inne wymagania - przykłady ,
 • wymagania norm dotyczące prowadzenia ocen zgodności z wymogami prawnymi,
 • praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia i dokumentowania ocen zgodności (pkt 4.5.2 norm ISO 14001 i OHSAS 18001),
 • skrót wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy i bhp,
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie wykładu może być przeprowadzone jako szkolenie otwarte.

Grupa docelowa uczestników:
 • pełnomocnicy systemów zarządzania i pracownicy odpowiedzialni za systemy zarządzania w organizacjach
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • pracownicy służb bhp
Sugerowany czas szkolenia:

1 dzień


Zapraszamy do kontaktu organizacje i osoby zainteresowane szkoleniami w celu doprecyzowania szczegółów oferty.

SZKOLENIA DLA FIRM

szkolenia dla firm

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i systemów zarządzania.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

bezpieczeństwo pracy


Dla firm nie posiadających własnych specjalistów bhp wspomożemy bieżące funkcjonowanie w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

ochrona środowiska


Dla firm nieposiadających własnych działów ochrony środowiska wspomożemy bieżące funkcjonowanie w zakresie spełniania coraz bardziej rygorystycznych wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

systemy zarządzania

Zapraszamy do współpracy organizacje planujące wdrożenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy
i środowiskiem, a także organizacje posiadające wdrożony system zarządzania.

  
      
  
 b2k
   
 
© Copyright by B2K 2008-2014 All right reserved.www.b2k.com.pl, biuro@b2k.com.plWeb Design by ARACHNEA.biz Admin